batram

76 tekstów – auto­rem jest bat­ram.

im dłużej pielęgnu­jemy w so­bie chęć zemsty
tym większym sta­jemy się prob­le­mem dla sa­mych siebie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 kwietnia 2018, 14:49

* * *

twe słowa
na wiatr rzu­cone
zbyt moc­no
w pa­mięć się wryły

jak uczu­cie
od­trąco­ne
które­go
chy­ba nie było

jak piorun
co spa­da z nieba
uderza
gdzie mu pa­suje

nie tłumacz się
nie pot­rze­ba
nie możesz wie­dzieć
co czuję

kłam­stwo
two­ja codzien­ność
nig­dy się z tym
nie po­godzę

od­su­wam na bok
tę miłość
wy­bacz mi że 
dziś od­chodzę

nie chcę już
słuchać wy­wodów
wychodzę
nie trzas­kam drzwiami

ko­lej­ny raz
mnie za­wiodłeś
od dziś
bądźmy zna­jomy­mi. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2018, 14:48

Do pesymisty

Nie zap­raszaj mnie
do swe­go świata
bo on wro­gi jest aniołom

pe­sy­miści
nie umieją la­tać
nie pot­ra­fią pochy­lić czoła

dla was wszys­tko
jest czar­ne ,sza­re
nie wiecie co to kom­pro­mis

mis­trzo­wie
w szerze­niu niewiary
dob­ro­duszni bar­dziej na po­kaz

niew­rażli­wi
na in­nych ludzi
wal­czący wciąż tyl­ko o siebie

jak su­mienia
wasze obudzić
sko­ro te­raz ma­cie jak w niebie

ob­ce wam jest 
poczu­cie hu­mo­ru
zaw­sze wszys­tko naj­le­piej wiecie

choćbyś
nie wiem jak bar­dzo się sta­rał

nie od­naj­dziesz mnie
w tym świecie. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 lutego 2018, 20:08

two­ja twarz to rodzaj mas­ki codzien­ne­go użytku. 

myśl • 22 lutego 2018, 18:07

Zgoda

Poz­wa­lam ci mówić
(mów języ­kiem serca)

poz­wa­lam ci słuchać
(w ciszy słychać więcej)

poz­wa­lam ci mil­czeć
(bo to wiel­ka sztuka)

i tęsknić pozwalam
(trze­ba umieć czekać). 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 20 lutego 2018, 20:28

współcześni ludzie częściej bu­dują mu­ry niż mosty. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 lutego 2018, 17:17

co mam zro­bić ze wspom­nieniami sko­ro zab­ro­niono mi spać we włas­nym łóżku ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lutego 2018, 19:28

miłość bliźniego jest glebą z głębi której wy­ras­ta szczęście. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 lutego 2018, 22:40

Trze­ba umieć zre­zyg­no­wać ze wszys­tkiego,by móc po­now­nie tym wszys­tkim się cieszyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 lutego 2018, 21:11

Już nie chcę uda­wać że wierzę w two­je kłamstwa. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 31 stycznia 2018, 18:21
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

4 maja 2018, 21:13batram sko­men­to­wał tek­st Dialog: je­den słucha, dru­gi [...]

5 kwietnia 2018, 01:32yestem sko­men­to­wał tek­st im dłużej pielęgnu­jemy w [...]

4 kwietnia 2018, 10:06kati75 sko­men­to­wał tek­st im dłużej pielęgnu­jemy w [...]

3 kwietnia 2018, 20:57dark smurf sko­men­to­wał tek­st im dłużej pielęgnu­jemy w [...]

3 kwietnia 2018, 20:15Papużka sko­men­to­wał tek­st im dłużej pielęgnu­jemy w [...]

3 kwietnia 2018, 14:49batram do­dał no­wy tek­st im dłużej pielęgnu­jemy w [...]

26 marca 2018, 21:30batram sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

26 marca 2018, 21:29batram sko­men­to­wał tek­st Kochał człowieka prze­bacze­niem swoim grzechów [...]

25 marca 2018, 23:02batram sko­men­to­wał tek­st Krzyk

2 marca 2018, 23:45batram sko­men­to­wał tek­st * * *